هتل ۴ ستاره آتیلار بندر عباس
هتل ۵ ستاره هما بندر عباس
هتل ۵ ستاره هرمز بندرعباس