مسجد فرح آباد ساری

  • استان / شهر

    مازندران - ساری

  • دسته بندی

    جاذبه ی تاريخی

این بنا ار آثار دوره صفویه - شاه عباس اول- است که امروزه به صورت نیمه ویرانه درآمده است. بنا با طرح چهار ایوانی ساخته شده و دارای دو در ورودی بزرگ ، ایوان ها،حجره ها و طاقنماها گنبد خانه و شبستان ستوندار است. صحن مسجد آجر فرش شده و در وسط آن ، حوض آبی واقع بوده است .بناهای سمت شمالی صحن ، شباهتی به کاروانسرا ومحل استراحت مسافران دارد.